V charts jdb

[![Build Status](https://travis-ci.org/ElemeFE/v-charts.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/ElemeFE/v-charts) [![NPM downloads](http://img.shields.io/npm/dm/v-charts.svg)](https://npmjs.org/package/v-charts) ![JS gzip size](http://img.badgesize.io/h

Version: 1.4.0 Updated: 11/14/2017

By: usherwong License: MIT

Downloads Last 30 Days: 13

Install

npm i v-charts-jdb
yarn add v-charts-jdb

Repository: https://github.com/usherwong/v-charts

CDNs

bundle.run: https://bundle.run/v-charts-jdb

jsDelivr: https://cdn.jsdelivr.net/npm/v-charts-jdb

unpkg: https://unpkg.com/v-charts-jdb

V-Charts

Build Status NPM downloads JS gzip size Npm package Language License Join the chat at https://gitter.im/ElemeFE/v-charts

在使用echarts生成图表时,经常需要做繁琐的数据类型转化、修改复杂的配置项,v-charts的出现正是为了解决这个 痛点。基于Vue2.0和echarts封装的v-charts图表组件,只需要统一提供一种对前后端都友好的数据格式 设置简单的配置项,便可轻松生成常见的图表。

文档

https://elemefe.github.io/v-charts/#/

安装


npm i v-charts -S

快速上手


<template>
 <div>
  <ve-line :data="chartData"></ve-line>
 </div>
</template>

<script>
import VeLine from 'v-charts/lib/line'
export default {
 created () {
  this.chartData = {
   columns: ['日期', '销售量'],
   rows: [
    { '日期': '1月1日', '销售量': 123 },
    { '日期': '1月2日', '销售量': 1223 },
    { '日期': '1月3日', '销售量': 2123 },
    { '日期': '1月4日', '销售量': 4123 },
    { '日期': '1月5日', '销售量': 3123 },
    { '日期': '1月6日', '销售量': 7123 }
   ]
  }
 },

 components: { VeLine }
}
</script>

LICENSE


MIT

Categories: Vue js
Tags: vueecharts